HUR FÖRDELAS OLYMPIAFONDENS STÖD

Olympiafondens avkastning fördelas till nytta för barn och unga som tränar målinriktat. Suomen Urheilun tukisäätiö fattar årligen stödbeslut i samarbete med föreningar och idrottsakademier. Användningen av medlen styrs av principer, enligt vilka finansieringen ska ha genomslag och genuint stödja unga idrottare. Stödet fokuserar särskilt på mindre bemedlade barn och unga.

Olympiafonden har som mål att utveckla grenarna, förbättra idrottarnas socioekonomiska ställning, lösa idrottarnas dubbla karriärer samt stödja och utveckla verksamhetsmiljön för de dagliga träningarna.

Fondens avkastning fördelas enligt målen
1. Som stipendier direkt till idrottare, varvid studier och idrott samtidigt möjliggörs och unga idrottares framtid tryggas.
2. Redskapsanskaffningar, genom vilka idrottarens fokus på idrotten stöds.
3. Tränings- och handledningskompetens, varvid satsningar görs på tränare, tränarrelationer samt lagidrott. Deltagande i internationella läger möjliggörs.
4. Nödfinansiering i särskilda situationer, om exempelvis deltagandet i elittävlingar hotas bli annullerat på grund av oförutsedda orsaker.