INFORMATION OM INSAMLINGEN OCH OLYMPIAFONDEN

Olympiafonden förvaltas av Suomen Urheilun tukisäätiö (stödstiftelsen för idrotten i Finland). Syftet med fonden är att ekonomiskt stödja arbete som görs i Finland för målinriktad idrott bland barn och unga.

Vad är en fond?

En fond är som ett bankkonto, men mångsidigare. I en fond kan man förutom kontanter även deponera värdepapper, till exempel aktier eller räntebevis.

Vad är det för skillnad mellan en fonds kapital och dess avkastning?

Med kapital avses de pengar och värdepapper som har deponerats i fonden. Med avkastning avses utdelnings- eller ränteintäkterna från det placerade kapitalet. Att verksamheten finansieras med avkastningen innebär att man inte rör fondkapitalet.

Vad är Olympiafondens syfte?

Syftet med fonden är att ekonomiskt stödja barns och ungas målinriktade idrottsverksamhet i vårt land, till exempel i idrottsakademier och träningscenter.

Vad är Olympiafondens konkreta mål?

Målet är att öka det ekonomiska stödet till barns och ungas målinriktade idrott med 30 procent under 2020-talet.

Varifrån kommer Olympiafondens pengar?

Fondens grundkapital samlas in av donatorer. Statens motfinansiering fördubblar det insamlade beloppet upp till 20 miljoner euro.

Vad betyder motfinansiering?

Motfinansiering innebär att staten har förbundit sig att donera en lika stor summa till fonden som man har fått ihop genom privatdonationer, maximalt 20 miljoner euro.

Vilken är den förväntade avkastningen av fonden?

Ett kapital på 40 miljoner euro x en genomsnittlig förväntad avkastning på 5 procent = 2 miljoner euro per år.

Är inte en förväntad avkastning på 5 procent orealistisk?

Målet är högt ställt, men inte omöjligt att uppnå. Målet är en långsiktig investering. Därför kan man inte dra några slutsatser om avkastningen utifrån den nuvarande räntenivån.

Vem har grundat Olympiafonden?

Olympiska kommittén grundade fonden 2018. Våren 2019 fattade riksdagen ett donationsbeslut om att bevilja motfinansiering.

Vad händer när donationerna överskrider 20 miljoner?

Alla donationer ökar fondkapitalet. Staten har dock begränsat sin andel till 20 miljoner euro.

Vilka beslutar om Olympiafondens användningsändamål?

Suomen Urheilun tukisäätiös styrelse beslutar om fondens användningsändamål.

Vilka ingår i styrelsen för Finlands olympiska kommittés stödstiftelse?

1. Jan Vapaavuori (ordf.)
2. Piia-Noora Kauppi
3. Mammu Kaario
4. Ari Lahti
5. Aku Vikström
6. Sannamari Jäntti
7. Timo Ahopelto

Vilka utser stödstiftelsens styrelse?

Styrelsen för Finlands olympiska kommitté utser stiftelsens styrelse.

Hur länge kommer fonden att vara verksam?

Avsikten är inte att upplösa fonden. Den kan till och med finnas kvar i hundratals år. De äldsta finländska stiftelserna grundades redan på 1800-talet.

Vad händer med kapitalet om fonden ändå upplöses någon gång?

Fondkapitalet används på ett sätt som motsvarar det ursprungliga syftet. Riksdagens andel återgår till statsbudgeten.

Är insamlingsmålet för fonden realistiskt?

Barnsjukhuset och Aalto-universitetet är exempel på att även stora insamlingsprojekt kan genomföras och att målen till och med kan överskridas.

Till vad används fondens avkastning konkret?

Stödet riktas till utveckling av tränarnas kompetens och träningsförhållandena och till förbättring av idrottarens socioekonomiska ställning.

Varför satsar fonden sina medel på tränarna i stället för på idrottarna?

Genom erfarenhet vet vi att en idrottare som tränar ensam har svårt att utvecklas utan hjälp av ett stödnätverk. Tävlingsidrott förutsätter ett professionellt träningssystem.

Om en idrottare har talang får han eller hon väl bidrag ändå?

För att nå den internationella toppen inom individuella grenar behövs det stora resurser redan länge innan man börjar nå framgångar. Framgångsrika idrottare som tillhör eliten får nog bidrag, men det finns mycket lite stöd för ungdomar som strävar efter att nå toppen. Avkastningen från fonden används för att stödja talangfulla idrottare i faser som är kritiska för karriären och framgången, då stödet investeringslogiskt sett har störst effekt.

Visst är det bra att en ung idrottare lär sig att skaffa egen finansiering?

Vi vill garantera alla barn och unga som tränar målinriktat en möjlighet att utvecklas och uppnå sin idrottsdröm. För detta räcker det inte enbart med sponsorintäkter, utan vi behöver också stödformer såsom Olympiafonden..

Varifrån avses fondens medel samlas in?

Medlen samlas in av företag, föreningar och andra organisationer samt privatpersoner.

Var kan jag kontrollera hur pengarna används?

Medlen används för idrottarstipendier, redskapsanskaffningar, tränings- och handledningskompetens och nödfinansiering i särskilda situationer. Stödet delas ut i samarbete med föreningar och idrottsakademier. När stödet beviljas är mindre bemedlade barn och unga i särskilt fokus. År 2022 delade stiftelsen med stöd av Olympiafonden ut stöd till idrottsakademiverksamheten. Ytterligare information om stödobjekten får du av medlemmarna i stiftelsens styrelse.

Är det här ett nytt sätt att samla in sponsorpengar?

Nej. Sponsring är marknadsföringssamarbete mot vederlag. Nu samlar vi i stället in donationer.

Varför skulle jag donera pengar om vårt bolag inte har någon nytta av det?

En donation ger en stark signal om företagets samhällsansvar. Dessutom ansvarar Olympiafonden för att donationen lämnar ett permanent avtryck inom den finländska idrotten.

Kan jag rikta min donation till en viss idrottare?

Nej. Alla donationer går till fondens grundkapital. Avkastningen av fonden uppstår först senare. Avsikten är att fonden ska påverka långt in i framtiden. De flesta idrottare som kommer att dra nytta av fonden är inte ens födda än.

Vilka alternativ erbjuds donatorerna?

Olympiafonden erbjuder företagsdonatorer programmet Ett evigt avtryck, som bygger på donationssumman. Programpaketet innehåller bl.a. donatorsynlighet, idrottarsamarbete och marknadsföringsmaterial.