INFORMATION OM INSAMLINGEN OCH OLYMPIAFONDEN

Olympiafonden ingår i Finlands olympiska kommittés stödstiftelse. Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till arbete som gagnar elitidrott i Finland.

Vad är en fond?

En fond är som ett bankkonto, men mångsidigare. I en fond kan man förutom kontanter även deponera värdepapper, till exempel aktier eller räntebevis.

Vad är det för skillnad mellan en fonds kapital och dess avkastning?

Med kapital avses de pengar och värdepapper som har deponerats i fonden. Med avkastning avses utdelnings- eller ränteintäkterna från det placerade kapitalet. Att verksamheten finansieras med avkastningen innebär att man inte rör fondkapitalet.

Vilket är syftet med Olympiafonden?

Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till arbete som gagnar elitidrott i Finland, till exempel i idrottsakademier och träningscenter.

Vilket är det konkreta målet för Olympiafonden?

Målet är att öka träningsunderstödet för elitidrottare med 30 procent under 2020-talet.

Varifrån kommer Olympiafondens pengar?

Av pengarna kommer 20 miljoner från donatorer och 20 miljoner från staten.

Vad betyder motfinansiering?

Motfinansiering innebär att staten har förbundit sig att donera en lika stor summa till fonden som man har fått ihop genom privatdonationer, maximalt 20 miljoner euro.

Vilken är den förväntade avkastningen av fonden?

Ett kapital på 40 miljoner euro x en genomsnittlig förväntad avkastning på 5 procent = 2 miljoner euro per år.

Är inte en förväntad avkastning på 5 procent orealistisk?

Målet är högt ställt, men inte omöjligt att uppnå. Målet är en långsiktig investering. Därför kan man inte dra några slutsatser om avkastningen utifrån den nuvarande räntenivån.

Vem har grundat Olympiafonden?

Olympiska kommittén grundade fonden 2018. Våren 2019 fattade riksdagen ett donationsbeslut om att bevilja motfinansiering.

Vad händer när donationerna överskrider 20 miljoner?

Alla donationer ökar fondkapitalet. Staten har dock begränsat sin andel till 20 miljoner euro.

Vem fattar beslut om användningsområdena för Olympiafonden?

Styrelsen för Finlands olympiska kommittés stödstiftelse fattar beslut om användningsområdena för fonden.

Vilka ingår i styrelsen för Finlands olympiska kommittés stödstiftelse?

1. Jukka Rauhala (ordf.)
2. Antti Zitting
3. Sari Essayah
4. Sari Multala
5. Matti Nurminen
6. Mikko Salonen
7. Arto Kuusisto

Vilka utser stödstiftelsens styrelse?

Styrelsen för Finlands olympiska kommitté utser stiftelsens styrelse.

Hur länge kommer fonden att vara verksam?

Avsikten är inte att upplösa fonden. Den kan till och med finnas kvar i hundratals år. De äldsta finländska stiftelserna grundades redan på 1800-talet.

Vad händer med kapitalet om fonden ändå upplöses någon gång?

Fondkapitalet används på ett sätt som motsvarar det ursprungliga syftet. Riksdagens andel återgår till statsbudgeten.

Är insamlingsmålet för fonden realistiskt?

Barnsjukhuset och Aalto-universitetet är exempel på att även stora insamlingsprojekt kan genomföras och att målen till och med kan överskridas.

Vad går avkastningen från fonden till rent konkret?

Stödet styrs till utveckling av tränarkompetensen och träningsförhållandena samt förbättring av idrottarnas socioekonomiska ställning.

Varför skulle fonden lägga sina medel på tränarna i stället för på idrottarna?

Av erfarenhet vet vi att det är svårt för en idrottare som tränar ensam att nå toppen. För internationella framgångar krävs ett professionellt träningssystem.

Om en idrottare har talang får han eller hon väl bidrag ändå?

För att nå den internationella toppen inom individuella grenar behövs det stora resurser redan länge innan man börjar nå framgångar. Framgångsrika idrottare som tillhör eliten får nog bidrag, men det finns mycket lite stöd för ungdomar som strävar efter att nå toppen. Avkastningen från fonden används för att stödja talangfulla idrottare i faser som är kritiska för karriären och framgången, då stödet investeringslogiskt sett har störst effekt.

Är det inte bara bra att unga idrottare lär sig att skaffa finansiering själva?

Vi vill säkerställa att idrottarna med störst framgångspotential får möjlighet att fokusera hundraprocentigt på att träna och nå den internationella eliten. Då räcker det inte med enbart sponsorintäkter, utan vi behöver även stödformer som Olympiafonden.

Varifrån ska fondmedlen samlas in?

Professionella idrottare 2 miljoner
Företag17 miljoner
Medborgarinsamling 1 miljon
+ staten 20 miljoner

Var kan jag kontrollera hur pengarna används?

Användningen av pengarna styrs via systemet för effektiviseringsstöd för elitidrott. Du kan ta del av stödsystemet på https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/valmennuksen-tukijarjestelma/

Är det här ett nytt sätt att samla in sponsorpengar?

Nej. Sponsring är marknadsföringssamarbete mot vederlag. Nu samlar vi i stället in donationer.

Varför skulle jag donera pengar om vårt bolag inte har någon nytta av det?

En donation ger en stark signal om företagets samhällsansvar. Dessutom ansvarar Olympiafonden för att donationen lämnar ett permanent avtryck inom den finländska idrotten.

Kan jag rikta min donation till en viss idrottare?

Nej. Alla donationer går till fondens grundkapital. Avkastningen av fonden uppstår först senare. Avsikten är att fonden ska påverka långt in i framtiden. De flesta idrottare som kommer att dra nytta av fonden är inte ens födda än.

Vilka alternativ erbjuds donatorerna?

Olympiafonden erbjuder företagsdonatorer programmet Ett evigt avtryck, som bygger på donationssumman. Programpaketet innehåller bl.a. donatorsynlighet, idrottarsamarbete och marknadsföringsmaterial.