DATASKYDDSBESKRIVNING

Olympiafondens dataskyddsbeskrivning

Utarbetad 24.10.2019

1. Personuppgiftsansvarig
Namn: Finlands olympiska kommittés stödstiftelse
Adress: Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Namn: paivi.haikio@olympiakomitea.fi
Adress: Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors
Tfn 040 550 2274

3. Registrets namn
Olympiafondens kund- och donatorregister

4. Ändamål med behandling av personuppgifter
Olympiafonden sköter den kapitalanskaffning som görs av Finlands olympiska kommittés stödstiftelse. Olympiafondens kund- och donatorregister är ett kundinformationssystem som är skyddat med digitala lösenord. Informationen som har sparats i systemet används för följande ändamål:

 • skötsel av donationsrelaterade ärende
 • publicering av donatorns namn på Olympiafondens webbplats med donatorns samtycke
 • förbättring av kundkommunikationen och identifiering av potentiella kunder
 • vi kan även behandla informationen i statistikföringssyfte. Då anonymiseras uppgifterna.

5. Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller information om företag och personer som har lämnat sina kontaktuppgifter på den kontaktblankett som finns på webbplatsen Olympiarahasto.fi.

Informationsinnehållet består av följande eller en del av följande uppgifter om kundrelationen:

 • för- och efternamn
 • företagets namn
 • FO-nummer
 • företagets adressuppgifter
 • telefonnummer för kontakt
 • e-postadress för kontakt
 • kundhistorik

MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND
Att man lämnar sina kontaktuppgifter på kontaktblanketten innebär inte samtycke till att informationen används för direktmarknadsföring. Vi ber separat om tillstånd för direktmarknadsföring.

6. Utlämnande av uppgifter
Vi lämnar inte ut personuppgifter ur kund- och donatorregistret till utomstående aktörer.

7. Principer för skyddet av registret
Det är viktigt för oss att skydda personuppgifterna, och vi iakttar omsorg i hanteringen av registret. Vi förvarar de registeruppgifter som behandlas digitalt bakom brandmurar, lösenord och andra allmänt accepterade tekniska metoder. Endast specificerade anställda har tillgång till de personuppgifter som finns i registret.

8. Förvaringstid för informationen
Vi förvarar dina personuppgifter så länge det behövs för de behandlingssyften som fastställs i den här dataskyddsbeskrivningen. Förpliktelser enligt bokföringslagen eller annan tillämplig lag kan medföra att vi blir tvungna att förvara informationen längre än vad som har nämnts ovan. Om informationen förvaras för statistikföring omvandlar vi uppgifterna så att inga personer kan identifieras.

9. Rätt till insyn och rätt att få sina uppgifter rättade
Varje person i registret har rätt att granska sina uppgifter i registret och kräva att eventuella fel korrigeras, att bristfällig information kompletteras eller att uppgifterna raderas. Om en person vill granska den information som har sparats om honom eller henne eller kräva korrigering av uppgifterna ska en skriftlig begäran skickas till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga ger kunden svar inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning. Rätten till insyn i informationen kan utövas avgiftsfritt en gång per år.

10. Andra rättigheter som hänför sig till hanteringen av personuppgifter
En person som finns i registret har rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne raderas ur registret. De registrerade har likaså de övriga rättigheter som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be personen som lägger fram begäran att styrka sin identitet. Begärandena behandlas fall för fall. Vid behandlingen beaktas om det är nödvändigt att förvara och använda informationen för att uppfylla lagstadgade förpliktelser, avgöra tvistemål eller verkställa avtal. Den personuppgiftsansvariga ger kunden svar inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning.