Tietosuojaseloste

Olympiarahaston tietosuojaseloste

Laadittu 24.10.2019

1.Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Urheilun tukisäätiö
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: arto.kuusisto@olympiakomitea.fi
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puh. 0400 613 014

3. Rekisterin nimi
Olympiarahaston asiakas- ja lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Olympiarahasto hoitaa Suomen Urheilun tukisäätiön varainhankintaa. Olympiarahaston asiakas- ja lahjoittajarekisteri on sähköisin salasanoin suljettu asiakastietojärjestelmä, johon tallennettuja tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • lahjoitukseen liittyvän asian hoitamiseen
 • lahjoittajan nimen julkistamiseen hänen suostumuksellaan Olympiarahaston verkkosivuilla
 • asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
 • voimme käsitellä tietoja myös tilastointitarkoituksessa, jolloin tiedot anonymisoidaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedot yrityksistä ja henkilöistä, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa Olympiarahasto.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista:

 • etu- ja sukunimet
 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • yrityksen osoitetiedot
 • yhteyspuhelinnumero
 • yhteyssähköposti
 • asiakashistoria

MARKKINOINTILUPA
Yhteystietojen antaminen yhteystietolomakkeella ei sisällä suostumusta tietojen käyttämiseen suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointia varten kysymme luvan erikseen.

6. Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta asiakas- ja lahjoittajarekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja noudatamme huolellisuutta rekisterin käsittelyssä. Säilytämme sähköisesti käsiteltävät rekisteritiedot palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin on vain yksilöidyillä työntekijöillämme.

8. Kuinka kauan tietoja säilytetään
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua pidempään. Mikäli tietoja säilytetään tilastointia varten, muunnamme tiedot siten, ettei henkilöä voi niistä tunnistaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Pyynnön käsittelyssä otetaan huomioon, onko tietojen säilyttäminen ja käyttäminen välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.