Olympiarahaston säännöt

OLYMPIARAHASTON SÄÄNNÖT
Suomen Urheilun tukisäätiö sr
Hyväksytty hallituksessa 2.10.2023

1 § NIMI Rahaston nimi on Olympiarahasto, joka kuuluu Suomen Urheilun tukisäätiöön.

2 § TARKOITUS Rahaston tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua erityisesti lasten ja nuorten osalta. Lisäksi rahaston tarkoituksena on vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa ja liikuntakulttuurin yhteiskunnallista asemaa sekä tukea nuorten tavoitteellista urheilutoimintaa.

3 § PERUSPÄÄOMA Rahaston peruspääoman muodostavat yksityiset lahjoitukset ja Suomen valtion lahjoittamat varat vastaavalla summalla. Suomen valtion lahjoittamien varojen suuruus on enintään yksityisten lahjoitusten suuruinen ja Suomen valtio lahjoittaa varoja rahastoon sen jälkeen, kun sen lahjoitusta vastaavan suuruinen yksityinen lahjoitus on toteutunut. Rahasto voi kartuttaa omaisuuttaan ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Rahaston tuotto voidaan kokonaan tai osittain lisätä rahaston pääomaan. Valtion rahastoon pääomaksi luovuttamilla osakkeilla/osakeomistuksilla voidaan käydä kauppaa. Rahasto ei voi tarkoituksensa toteuttamiseksi käyttää peruspääomaansa.

4 § HALLINTO Rahaston hallinnosta huolehtii Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus. Hallitus voi tarvittaessa nimetä rahastolle oman johtokunnan ja laatia johtokunnalle ohjesäännön.

5 § VALTION VALVONTA-, TIEDONSAANTI- JA TARKASTUSOIKEUS Rahaston peruspääomaan tarkoitetun kunkin yksityisen lahjoituksen toteutumisen varmistamiseksi Suomen valtio voi pyytää rahaston tilintarkastajan vakuutuksen asiasta. Rahasto toimittaa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Säätiölaissa säädetyn vuosiselvityksen mukaiset tiedot Suomen valtiolle. Suomen valtiolla on oikeus rahaston toiminnan ja talouden jälkikäteiseen valvontaan ja tarkastamiseen. Rahaston ja sen tilintarkastajan on muutoinkin toimitettava ilman aiheetonta viivytystä Suomen valtion pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen valvonnan hoitamiseksi.

5 § RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus säätiön omien sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

6 § VAROJEN KÄYTTÖ RAHASTON PURKAUTUESSA Rahaston tullessa puretuksi tai lakkautetuksi luovutetaan rahaston hallituksen päättämällä tavalla omaisuus sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy rahaston harjoittamaan toimintaan, kuitenkin siten, että valtion rahastolle lahjoittama pääoma luovutetaan kokonaisuudessaan käyttämättömine tuottoineen takaisin valtiolle käytettäväksi eduskunnan päättämällä tavalla.